| O firmie | Naprawy blacharsko - lakiernicze | Naprawy mechaniczne | Renowacja pojazdów | Samochody zastępcze | Galeria | Kontakt | Polityka prywatności |

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności strony internetowej

Nasza firma JDP CENTRUM KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODOW szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

   

POSTANOWIENIA OGÓLNE

        Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.auto.gda.com.pl (i pokrewnych) jest Jan Piekarz wykonujący działalność gospodarczą JDP CENTRUM KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODOW, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: auto@jakr.pl, będący jednocześnie Usługodawcą. Miejsce wykonywania działalności: 90-718 Gdańsk, ul. Zawodzie 35, zwany dalej "Administratorem".

        Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

    RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

        CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www w przypadku:

            skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości e-mail. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

        RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:

            Imię i nazwisko,

            Adres

            Adres e-mail,

            Numer telefonu i inne podane dobrowolnie w korespondencji.

        OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

            w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

            w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

        Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy usługi dostępu do Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

        Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

        Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

        Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

        Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

            przetwarzane zgodnie z prawem,

            zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

            merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

    UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

        Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

        Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

        Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

        Podstawy prawne żądania Użytkownika:

            Dostęp do danych – art. 15 RODO

            Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

            Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

            Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

            Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

            Sprzeciw – art. 21 RODO

            Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

        W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 (w.w.) należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: auto@jakr.pl lub korespondencję na adres Administratora.

        W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

        W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    PLIKI "COOKIES"

        Strona Administratora może używać plików „cookies”.

        Instalacja plików „cookies” może być konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

        Administrator może wykorzystywać własne pliki „cookiem” w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki mogą gromadzić informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz mogą służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

        Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

        Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

        W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Korzystanie ze strony WWW oznacza akceptację Polityki Prywatności.

JDP CENTRUM, KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODOW, AUTORYZOWANA SIEĆ NAPRAWCZA 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 35, tel. 58 322 99 43

(c) 2019 Projekt        gda.com.pl